Zorg voor de patiënt, rechten en plichten


 1. De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt onder meer de verzekeringsplicht van de burger (hij moet zich verzekeren), de acceptatieplicht van de zorgverzekeraar (zorgverzekeraar mag de burger niet weigeren) en de zorgplicht van de zorgverzekeraar (er moet voldoende zorg beschikbaar zijn voor de verzekerden).
  De ZVW bepaalt de inhoud van het basispakket.
 2. De Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) regelt de financiële kant van de geleverde zorg namelijk de totstandkoming van de tarieven voor de prestaties.
 3. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt de kwaliteitseisen van de individuele hulpverleners. Alle medische beroepsbeoefenaren en een aantal andere beroepsgroepen moeten BIG geregistreerd zijn.
 4. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt de kwaliteit van aanbieders van zorg (instellingen en solisten), de afhandeling van klachten en geschillen binnen de zorg. De aanbieder van zorg is gehouden goede zorg aan te bieden, dat is zorg van goede kwaliteit en goed niveau, in elk geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht, tijdig verleend en afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De Raad van Bestuur van een instelling is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg, zodanig dat dit redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede zorg.
 5. Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt.
  De patiënt heeft recht op:

  • informatie over zijn medische situatie;
  • op toestemming tot de voorgestelde medische behandeling;
  • op inzage in het medisch dossier;
  • op privacy en geheimhouding van medische gegevens;
  • op vrije artsenkeuze;
  • op vertegenwoordiging als hij zelf niet kan beslissen.

Daartegenover staan verplichtingen van de patiënt namelijk: de zorgverlener goed, eerlijk en volledig informeren over de problematiek én zoveel mogelijk meewerken met de zorgverlener.